ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
บริการด้าน VISA จากใจทีม ทนายความเชียงใหม่ข้อมูลการขอ  ยื่นวีซ่าประเทศต่างๆและ รับทําวีซ่า แปลเอกสาร  

 

บริษัท บัดดี้ เจอร์นี่ จำกัด บริการให้ข้อมูลการขอวีซ่า รับทําวีซ่า  วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าทำงาน  แปลเอกสาร ตลอดจนบริการขอวีซ่าและรับยื่นวีซ่าแทน ในกรณี ที่สามารถรับยื่นวีซ่าแทนได้ สำหรับท่านใดที่สนใจ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อการขอวีซ่าให้ถูกต้องและมีความรวดเร็ว ลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ยื่นวีซ่าเชียงใหม่  ยื่นวีซ่าเชียงราย สามารถติดต่อทางเราได้ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาฟรีค่ะ 

 

VISA คืออะไร 

 

Visa คือเอกสารที่แสดงว่า คนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เข้าอาณาเขตหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน 90 วัน เป็นต้น เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าแต่ละประเภทติดมาด้วย อาทิ อายุของวีซ่า, เวลาที่เดินทางเข้า ออก, เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าสามารถเดินทางเข้า ออกได้กี่ครั้ง และอีกหลายเงื่อนไขตามแต่ที่วีซ่าของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ 

 

 

ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่าเยอะมากหนัก รวมทั้งการได้รับวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้า ออกประเทศนั้นๆได้ตลอด เพราะวีซ่าสามารถถูกยกเลิกเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ผู้ได้รับวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย 

 

 

สรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าก็คือ เอกสารที่ใช้ในการขอเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเขตปกครองเขตใดเขตปกครองหนึ่ง โดยผู้ที่ขอเข้าประเทศไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น  

 

 

ประเภทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ 

Transit Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร 

Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มานักท่องเที่ยว 

Non-Immigrant Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้ที่อยู่อาศัยชั่วคราว 

การแจ้งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว 

 

 

Transit Visa หรือ การตรวจลงตราประเภท ผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร” 

การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้แก่ชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางมายังราชอาณาจักร เพื่อการใดการหนึ่ง อันได้แก่ 

การเดินทางเพื่อผ่านราชอาณาจักร (รหัส TS) 

เพื่อแข่งขันหรือเล่นกีฬา (รหัส S) 

เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าอากาศยาน / สถานี / ท้องที่ในอาณาเขตของราชอาณาจักร (รหัส C) 

มีอายุวีซ่า 3 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 800 บาท / ครั้ง 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะ สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หากเป็นครอบครัวก็ต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท 

 

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา 

หนังสือเดินทาง(visa) หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน 

 

รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เห็นใบหน้าชัดเจนไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม 

วีซ่าของประเทศที่สามหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สาม (รหัส  TS) 

อาจมีการขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติมด้วย 

 

Tourist Visa หรือ การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มาท่องเที่ยว 

การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้กับชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยว (รหัส TR) 

อายุของวีซ่า 3 เดือน หรือในบางประเทศ 6 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท / ครั้ง 

ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

 

 

จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าต้องมีเงินหรือเอกสารที่สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยท่านละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากมาเป็นครอบครัวต้องไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท 

 

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

หลักฐานที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังสิ้นสุดการท่องเที่ยว ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม เอกสารจากบริษัทนำเที่ยว (กรณีที่ท่านเดินทางมากับบริษัททัวร์) 

อาจมีการขอให้แสดงเอกสารหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย 

 

Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว 

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (รหัส TR) 

อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อครั้ง 

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน 

จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือต้องมีเงิน ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าเอกสารที่จำพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท 

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา 

 

 

 

Schengen Visa 

Schengen Visa (แชงเก้นวีซ่า) คือ วีซ่าที่สามารถเดินทางไปยัง 26 ประเทศแชงเก้น โดยที่ไม่ต้อง เสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศกับทุกๆ ประเทศ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าหากวางแผนการเดินทางไปประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ คุณสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากทางสถานทูตประเทศที่คุณวางแผนจะพัก อาศัยนานที่สุด โดยกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าจะอาศัยอยู่ที่ประเทศใดนานที่สุด สามารถยื่นใบสมัครขอ วีซ่าแชงเก้นได้จากทางสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก ซึ่งก็ต้องเป็น  ประเทศที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน 

 

Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวในยุโรปหลายๆประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียวโดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอ Schengen Visa แบบขาเข้า ขาออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดิน  ทางเข้า ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่รวมเวลาที่พักอาศัยทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 วัน  ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าภายในเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาแชงเก้น 

 

ทั้งนี้ ประเทศ แชงเก้น ทั้ง 26 ประเทศ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า มีดังต่อไปนี้ เดนมาร์ก โปแลนด์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย สเปน ลัตเวีย อิตาลี ลิธัวเนีย สวีเดน  เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก มอลตา กรีซ  สโลวัก ฮังการีและโปตุเกส รวมถึงอีกสี่ประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 

 

ข้อดีของการทำ Schengen Visa ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเสียเวลากับการขอยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศนั้นๆ ขอเพียงแค่คุณมี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น สำหรับ Schengen Visa คุณสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องหรือส่งตัวแทนไปยื่นคำร้องต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรกเมื่อไปถึงยุโรปได้ เช่น คุณจะไปเที่ยว เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้ก็คือ เยอรมัน 

 

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่าแชงเก้นได้แก่ 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ชิลี เกาหลีใต้ บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ รัสเซีย มัลดิฟส์ มองโกเลีย มาเก๊า ลาว มาเลเซีย สิงค์โปร์ แอฟริกใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 21 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ฟิลิปปินส์ 

ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ บาห์เรน บรูไน อิหร่าน 

 

ทั้งนี้ คุณสามารถเดินทางเพื่อไปยังประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่าไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าราชอาณาจักรที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเท่านั้น 

 

 

 

 

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, ทนายเก่งๆเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, รายชื่อทนายความเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่pantip, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, ทนายคดีหย่าเชียงใหม่, ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่, ทนายคดีเช็คเชียงใหม่, ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่, ทนายคดีมรดกเชียงใหม่, ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #รายชื่อทนายความเชียงใหม่  #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายมรดกเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายคดีหย่าเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่ #ทนายคดีเช็คเชียงใหม่ #ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่ #ทนายคดีมรดกเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #chiangmailegalandbusiness #chiangmailawyer

 

#ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาทนายความ ฟรี!! 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก | #ทนายเชียงใหม่ และทีม #ทนายความเชียงใหม่ >> ทีมทนายเชียงใหม่เรามุ่งมั่นปรึกษาให้ท่านชาวเชียงใหม่ฟรี เพื่อชาวเชียงใหม่ประหยัด ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย http://line.me/ti/p/~anteros11 ครับผม

=======================================

Dr.K INTER LAW chiang mai legal and business practice to legal help for chiang mai EXPATS Free consult T. 081-951 1100  >> Line : http://line.me/ti/p/~anteros11 #chiangmailegalandbusiness

 

=======================================

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี โทร 081-951 1100 โทรมาครับ 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัท(มหาชน)จำกัด,องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัททุกอย่าง, ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท, ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชี, ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit),ต่อใบอนุญาตครบปี, เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่

ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน), รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,# ทนายความเชียงใหม่.

คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้างปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกันปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีจำนอง คดีขายฝากปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

ทนายความเชียงใหม่.

คดีแพ่ง ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, #ปรึกษาฟรี ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก #ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่า,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกบุตรคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ชู้,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,เรียกสินสอดคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความ ภูเก็ต

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100และคดีความ รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้ายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

, Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่า ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกบุตรคืน,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ชู้

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บันทึกท้ายทะเบียนหย่า,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เรียกสินสอดคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีที่ดิน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บัตรเครดิต

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เช่าซื้อรถยนต์

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่รับฟ้อง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ต่อสู้คดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำให้การคดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเงินกู้

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีผิดสัญญา

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช็คเด้ง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีซื้อขาย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีก่อสร้าง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีรถชน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีค้ำประกัน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีจำนอง #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีขายฝาก #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่จัดการมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่แบ่งแยกมรดก

http://www.icothai.com/

http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/

http://xn--42cgi4ck3ccdd1c8b8dd8b7k2b5e.net/

http://xn--2500-zeor4gqa8ehb3ixdzb7k2b5e.com/

https://www.instagram.com/dr.kiettisak_team/

https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong/

https://www.facebook.com/kiettisak111/

 https://www.facebook.com/lumpoonlaw2499

https://www.facebook.com/chiangmailawyer01/

http://xn--b3ca1bicj2cj1jqaf.com/

https://www.facebook.com/lamphunlawyer1

https://www.facebook.com/lampang11/

http://xn--12cce9ebk7db0a1kd8e2n.com/

http://xn--42ci7bi9bzf4b9dzb.com/

https://www.facebook.com/lumpoom001/

 https://www.facebook.com/chiangmailawyer1

==============

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายเชียงใหม่เก่ง #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม #ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค #ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน #ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก #ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดร.เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า, ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม, ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค, ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน, ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก, ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×