ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

คดีอาญา สามารถประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ได้

ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ต้องหา หรือจำเลยย่อมมีสิทธิในการขอประกันตัวตั้งแต่ชั้นตำรวจ ไปจนถึงชั้นศาล แต่ที่ผ่านมาขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็สร้างภาระให้กับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ทั้งๆที่ผู้ต้องหา หรือจำเลยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา แต่หากผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์และยากจน ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะยื่นขอประกันตัวก็ย่อมสร้างภาระความลำบากให้แก่ผู้ต้องหา หรือจำเลย และครอบครัว ต้องไปหาเช่าหลักทรัพย์เพื่อมาประกันตัว หากไม่มีแม้แต่เงินที่จะไปเช่าหลักทรัพย์ ในระหว่างที่มีการดำเนินคดีอาญา ผู้ต้องหา หรือจำเลยก็จะต้องอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดี จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา . วันนี้ทนายจะขอนำเสนอกฎหมายที่ให้สิทธิผู้ต้องหา หรือจำเลยสามารถประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ได้ มีเงื่อนไขดังนี้ 1. ดคีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี 2. การอนุญาตให้ประกันตัวนั้น เป็นดุลพินิจของศาล 3. ในกรณีที่ต้องมีประกันโดยใช้หลักทรัพย์ กำหนดให้มีวงเงินประกันตัวไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุน้ันไว้โดยชัดแจ้ง” . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา […]