ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ก่อนจะจดทะเบียนสมรส จำเป็นต้องมีสัญญาก่อนสมรสไหม

ก่อนจะจดทะเบียนสมรส สามีภรรยาสามารถทำสัญญาก่อนสมรส โดยในสัญญาก่อนสมรสนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.ตามกฎหมายไทยนั้น สัญญาก่อนสมรสนั้นสามารถตกลงกันได้แต่เพียงทรัพย์สินระหว่างสามี หรือภรรยาเท่านั้น ไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องอื่นๆได้ และข้อตกลงในสัญญาก่อนสมรสจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2.นอกจากนี้สัญญาก่อนสมรสนั้น จะต้องจดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส  หรือจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส  และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ มิเช่นนั้นสัญญาก่อนสมรสย่อมตกเป็นโมฆะ                 3.เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้  นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล                 ดังนั้น ถ้าถามแอดว่า ก่อนจะจดทะเบียนสมรส ควรจะต้องทำสัญญาก่อนสมรสไหม แอดยังจะแนะนำว่า ควรจะมีการทำสัญญาก่อนสมรส เนื่องจากจะได้มีการตกลงกันระหว่างสามี ภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน และจะได้มีการทราบว่า ทรัพย์สินใดที่เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดอย่างชัดเจน เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในอนาคตว่า ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวที่มีก่อนสมรสค่ะ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ […]

ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยู่กินด้วยกัน จะฟ้องเรียกทรัพย์สินได้ไหม

จดทะเบียนสมรสกัน ถ้าความสัมพันธ์สิ้นสุดลง มีสิทธิฟ้องเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสได้ แต่ถึงแม้ว่า จะไม่ได้จดทะเบียนกันก็ตาม แต่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา ก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องทรัยพ์สินได้ ตามกฎหมาย โดยทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จึงสามารถที่จะขอใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายขอแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมได้นะคะ .             คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2512 การที่ชายหญิงแต่งงานกัน โดยมิได้จดทะเบียนสมรส แม้ทางกฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายทั่วไปไม่ ในระหว่างที่ผู้ร้องกับจำเลย ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ตามพฤติการณ์ที่ผู้ร้องกับจำเลยปฏิบัติต่อกัน เช่นผู้ร้องไปทำมาค้าขายโดยตนเอง ส่วนจำเลยเลี้ยงบุตรเป็นแม่บ้าน และผู้ร้องออกเงินซื้อที่ดินปลูกตึกและสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดิน แล้วผู้ร้องจำเลยกับบุตรก็เข้าอยู่ด้วยกันตลอดมา ก็เป็นการแสดงว่าผู้ร้องกับจำเลยได้ร่วมกันทำมาหากินแสวงหาทรัพย์สินมาเป็นสมบัติของผู้ร้องและจำเลยร่วมกัน ทั้งมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของในทรัพย์พิพาทโดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าบรรดาทรัพย์ที่ผู้ร้องหรือจำเลยหามาได้ ระหว่างนั้นแม้จะเป็นด้วยแรง หรือเงินของฝ่ายใดก็ไม่สำคัญ ก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของร่วมกัน และเมื่อผู้ร้องกับจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกันทรัพย์ทั้งหมดโดยเฉพาะทรัพย์พิพาทจึงเป็นสินบริคณห์ประเภทสินเดิมของผู้ร้องและจำเลยเท่าๆกัน #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ […]