ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

กฎหมาย pdpa คืออะไร

กฎหมาย PDPA หมายถึง “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย พรบ.นี้ได้ถูกนำเข้ามาจากที่ต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยึดถือโดยสิ่งแวดล้อมกำหนดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ถูกคุ้มครองในด้านการใช้ การเข้าถึง การแก้ไข การลบ และการรับรู้ข้อมูลของตนเอง ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมด้านความรู้ทางกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจะสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ได้ตามความเหมาะสม

กฎหมาย PDPA ในประเทศไทย

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

กฎหมาย PDPA หรือ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ นี่คือบางข้อสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ในประเทศไทย:

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: PDPA มุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้เจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การขออนุญาตและการจัดเก็บข้อมูล: ต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูล: การประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปตามความเหมาะสม โดยต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล: ผู้ควบคุมข้อมูลต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การแจ้งเตือนและการขอสิทธิ: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแจ้งเตือนหรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ตามที่กำหนดในกฎหมาย PDPA

การให้ความยินยอม: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การส่งออกข้อมูล: การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่เพียงพอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

การลบข้อมูล: ผู้ควบคุมข้อมูลต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

 
ทนายความเชียงใหม่ ให้คำปรึกษากฎหมายแบบตรงไปตรงมา มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายจริง เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่ง กฎหมายธุรกิจ
 
ทนายอลิสา ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ เป็น ทนายความเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ อีกทั้งทนายอลิสายังมีประสบการณ์ในการทำคดีให้กับลูกความชาวต่างชาติมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกความชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี