ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

TANAI ALISA

ทนายอลิสา

รับปรึกษาปัญหากฏหมายฟรี ปรึกษาฟรีผ่านข้อความแชทเพจเท่านั้น

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่

ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่  ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายจริง เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่ง  กฎหมายธุรกิจ การลงทุนของชาวต่างชาติ และ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายแบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย 

ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ ทนายความเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ใบอนุญาตว่าความ
  • Certificate course in English Second Language: Youth With A Mission, Tyler Texas USA
  • Certificate course in Discipleship Training School : Youth With A Mission, Tyler Texas USA

ประสบการณ์ทำงาน

     ทนายอลิสา ได้รับใบอนุญาตว่าความ เมื่อปี พ.ศ.2561 โดยนับตั้งแต่ที่ทนายอลิสา สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ทนายอลิสา ได้มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ ระดับนานาประเทศ ทำงานกับมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น International Justice Mission และทำงานกับ law firm เช่น Lanna Lawyer Law Firm จึงทำให้ทนายอลิสามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย ร่างเอกสาร สัญญา การลงทุนของต่างชาติ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย และการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ ปัจจุบันทนายอลิสา เป็นทนายความประจำที่สำนักงาน   ทนายความเชียงใหม่
James & Alisa Law Firm

ทนายความเชียใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่
ให้คำปรึกษากฎหมาย แบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย

ทนายความเชียงใหม่ ที่ได้รับ
– เกรียตินิยมอันดับหนึ่ง นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– เกรียตินิยมอันดับหนึ่ง นิติศาสตรบัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตว่าความ โดยสอบได้ลำดับที่ 1 ของรุ่น 47

ทนายความเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายจริง เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายธุรกิจ การลงทุนของชาวต่างชาติและต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

สิ่งที่ทนายอลิสายึดถือในการทำงานเสมอ คือ

จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitue.

10K

Successful Cases

5,250

Trusted Clients

ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ ให้บริการด้านกฎหมาย

คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และความจริงใจ

ทนายความเชียงใหม่ ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่
ให้คำปรึกษากฎหมาย แบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย

คดีครอบครัว

-ฟ้องหย่า
-ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
-ฟ้องชู้
-ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
-ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ
-ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร
-ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

คดีอาญา

-คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
-คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก
-คดีหมิ่นประมาท, คดีฟ้องเท็จ

คดีแพ่ง

-คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
-คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
-คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
-คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
-คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ ขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
-ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอ ครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
.

กฎหมายทรัพย์สิน
การลงทุนในประเทศไทย

-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
-การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
-การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
-รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
.

วีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน

-รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน)
-รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน
- รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
-บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
-บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

ตรวจ ร่าง สัญญา พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ

ทนายอลิสาให้บริการด้านกฎหมาย

คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และความจริงใจ

คดีครอบครัว

-ฟ้องหย่า
-ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
-ฟ้องชู้
-ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
-ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ
-ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร
-ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

.

คดีอาญา

-คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
-คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก
-คดีหมิ่นประมาท, คดีฟ้องเท็จ


.

คดีแพ่ง

-คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
-คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
-คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
-คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
-คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ ขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
-ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอ ครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
.

กฎหมายทรัพย์สิน
การลงทุนในประเทศไทย

-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
-การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
-การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
-รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
.

วีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน

-รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน)
-รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน
- รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
-บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
-บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

ตรวจ ร่าง สัญญา พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ

ทนายอลิสาให้บริการด้านกฎหมาย

คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาของท่าน

คดีครอบครัว

-กระบวนการคดีครอบครัว
-ประเภทของคดีครอบครัว
-ผลกระทบของคดีครอบครัว
-การป้องกันและการแก้ไขคดีครอบครัว.

คดีอาญา

-คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
-คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก
-คดีหมิ่นประมาท, คดีฟ้องเท็จ
.

คดีแพ่ง

-คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
-คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
-คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
-คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
-คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ ขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
-ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอ ครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ7.

กฎหมายทรัพย์สินและการลงทุนในประเทศไทย

-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
-การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
-การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
-รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
.

วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

-วีซ่า: เข้าประเทศต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
-ใบอนุญาตทำงาน: การทำงานในประเทศต่าง ๆ
-การปฏิบัติตามกฎหมายและผลกระทบ..

รีวิวจากลูกความ