ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ทนายอลิสาให้บริการด้านกฎหมาย

คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และความจริงใจ

คดีครอบครัว

-ฟ้องหย่า
-ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
-ฟ้องชู้
-ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
-ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ
-ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร
-ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

.

คดีอาญา

-คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
-คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก
-คดีหมิ่นประมาท, คดีฟ้องเท็จ


.

คดีแพ่ง

-คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
-คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
-คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
-คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
-คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ ขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
-ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอ ครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
.

กฎหมายทรัพย์สิน
การลงทุนในประเทศไทย

-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
-การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
-การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
-รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
.

วีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน

-รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน)
-รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน
- รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
-บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
-บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

ตรวจ ร่าง สัญญา พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ

คดีครอบครัว

-ฟ้องหย่า
-ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
-ฟ้องชู้
-ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
-ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ
-ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร
-ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

.

คดีอาญา

-คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
-คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก
-คดีหมิ่นประมาท, คดีฟ้องเท็จ


.

คดีแพ่ง

-คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
-คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
-คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
-คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
-คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ ขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
-ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอ ครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
.

กฎหมายทรัพย์สิน
การลงทุนในประเทศไทย

-การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
-การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
-การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
-รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
-จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
.

วีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน

-รับทำวีซ่า NON-B (บริการต่อวีซ่าทำงาน)
-รับทำวีซ่า NON-ED (บริการต่อวีซ่านักเรียน
- รับทำ Re-Entry Visa (การขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
-บริการเปลี่ยนวีซ่า นักท่องเที่ยว (Tourist Visa), คนเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา NON-B เพื่อทำงาน หรือ NON-O ติดตามครอบครัว
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
-รับขอใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-รับขอใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
-บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงาน
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง
-บริการขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน

ตรวจ ร่าง สัญญา พินัยกรรม
เอกสารต่างๆ