ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

สืบทรัพย์ในบังคับคดีในประเทศไทย

สืบทรัพย์ในบังคับคดีในประเทศไทย

การสืบทรัพย์ในบังคับคดีในประเทศไทย คืออะไร?

การสืบทรัพย์ในบังคับคดีในประเทศไทย หมายถึง กระบวนการที่เจ้าหนี้หรือตัวแทนของเจ้าหนี้ทำการค้นหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. การร้องขอหมายบังคับคดี: เมื่อเจ้าหนี้ได้รับคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีไปยังสำนักงานบังคับคดี

2. การตรวจสอบทรัพย์สิน: เจ้าหน้าที่บังคับคดีจะทำการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ เงินฝากในบัญชีธนาคาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ

3. การออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน: หากพบว่ามีทรัพย์สินที่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ ศาลจะออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นๆ

4. การขายทอดตลาด: ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดจะถูกนำไปขายทอดตลาด หรือหากเป็นเงินในบัญชีธนาคารก็จะถูกยึดมาเป็นเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้

5. การแจกจ่ายเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดหรือจากการยึดทรัพย์: เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดหรือการยึดทรัพย์จะถูกนำมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามลำดับความสำคัญที่ศาลกำหนด

กระบวนการนี้ทำให้เจ้าหนี้สามารถได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล โดยที่ลูกหนี้จะถูกบังคับให้ชำระหนี้ตามกฎหมาย