ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ความผิดฐานฉ้อโกง

ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 (มาตรา 341-348) โดยมีองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกง ดังนี้ 1. องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ 1.1 ผู้กระทำ = ผู้ใด 1.2 การกระทำ = การหลอกลวง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 1.3 กรรม = ผู้อื่น 1.4 ผลของการกระทำ = ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ และมีการโอนไปซึ่งทรัพย์สิน โดยผู้กระทำได้ทรัพย์สินไป หรือ มีการทำ/ถอน/ทำลายเอกสารสิทธิ 2. องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 2.1 มีเจตนาธรรมดา = กระทำโดยเจตนา ได้แก่ กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น 2.2 มีเจตนาพิเศษโดยทุจริต = เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ฉ้อโกง กับโทษตามกฎหมาย หลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของคนอื่น มีโทษ จำคุกไม่เกิน […]