ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

หลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุใหม่ ต้องพิสูจน์ความจน!

        -1. ล่าสุดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพว่า “เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด”         -2. ซึ่งระเบียบนี้ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566          -3. การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบใหม่ จ่ายแบบขั้นบันได้ – ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท – ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท – ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท – ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 […]