ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ต้องหา หรือจำเลยย่อมมีสิทธิในการขอประกันตัวตั้งแต่ชั้นตำรวจ ไปจนถึงชั้นศาล แต่ที่ผ่านมาขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก็สร้างภาระให้กับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ทั้งๆที่ผู้ต้องหา หรือจำเลยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา แต่หากผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์และยากจน ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะยื่นขอประกันตัวก็ย่อมสร้างภาระความลำบากให้แก่ผู้ต้องหา หรือจำเลย และครอบครัว ต้องไปหาเช่าหลักทรัพย์เพื่อมาประกันตัว หากไม่มีแม้แต่เงินที่จะไปเช่าหลักทรัพย์ ในระหว่างที่มีการดำเนินคดีอาญา ผู้ต้องหา หรือจำเลยก็จะต้องอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดี จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

.

วันนี้ทนายจะขอนำเสนอกฎหมายที่ให้สิทธิผู้ต้องหา หรือจำเลยสามารถประกันตัวโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ได้ มีเงื่อนไขดังนี้

1. ดคีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี

2. การอนุญาตให้ประกันตัวนั้น เป็นดุลพินิจของศาล

3. ในกรณีที่ต้องมีประกันโดยใช้หลักทรัพย์ กำหนดให้มีวงเงินประกันตัวไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุน้ันไว้โดยชัดแจ้ง”

.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ข้อ 3 “คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกันให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุน้ันไว้โดยชัดแจ้ง”

#ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ สำนักงานทนายความเชียงใหม่ James Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *