ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

JAMES & ALISA

ATTORNEY AT LAW

สำนักงาน James & Alisa ให้บริการด้านกฎหมายโดยทีมทนายที่มีประสบการณ์ ด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์

บริการของเรา

เรามีบริการทางกฎหมายที่หลากหลาย ดังนี้

ทนายของสำนักงานเรา

นัดหมายเพื่อปรึกษาทนายความ

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
– หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคน)
– บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
– ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
– หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด พร้อมคำแปลภาษาไทย(ชาวต่างชาติ)
– ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคนถ้ามี)
– ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

เหตุหย่ามีอะไรบ้าง
เหตุหย่า ตามกฎหมายไทยต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่ง นั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกิน ควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่าง ไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกิน 3 ปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ฟ้องชู้มีอายุความไหม
อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหญิงชู้นั้นคือ 1 ปี (เช่นเดียวกับการฟ้องหย่ากรณีมีชู้) คือถ้ารู้แล้วว่าสามีตัวเองไปมีชู้กับหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ที่รู้ ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี

ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนต้องฟ้องหย่าไหม
ไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่ได้กำหนดให้การฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนจะต้องมีการฟ้องหย่า กฎหมายเพียงแต่กำหนดไว้ว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้”

จดทะเบียนหย่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
1. บัตรประจำตัวประชาชน ของคู่สมรส หรือหนังสือเดินทางของคู่สมรส
2. ใบสำคัญการสมรส
3. หนังสือหย่า หรือหนังสือสัญญาหย่า
4. พยานบุคคล 2 คน